kontakt<małpa>hvac-tech.pl
+48 88 90 77 222


ŹRÓDŁA CIEPŁA / CHŁODU
Specjalizacja w odnawialnych
źródłach energii (OZE)

INSTALACJE GRZEWCZE

WENTYLACJA
KLIMATYZACJA
CHŁODNICTWOINSTALACJE WEWNĘTRZNE
ORAZ SIECI WODOCIĄGOWE
KANALIZACYJNE I GAZOWE

SIECI CIEPŁOWNICZE

INSTALACJE
PRZEMYSŁOWE

DORADZTWO TECHNICZNE
I OPRACOWANIA
ENERGETYCZNE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pn. "HVAC-TECH" obejmującej:
Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii, sieci, instalacji grzewczych i wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz wod-kan",
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Cel operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie projektowania instalacji grzewczo - wentylacyjnych, sanitarnych i technologicznych.
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.
COPYRIGHT ©2020 HVAC-TECH
Wszelkie prawa zastrzeżone.